Search

ACTA DO SORTEO INTERNO (Para o alumnado do centro)

De acordo co aprobado na xunta de goberno local na sesión celebrada o 24 de febreiro de 2020 de aprobación de apertura dos prazos de reserva de praza, solicitudes de admisión e matrícula na escola municipal de Música para o curso escolar 2020-2021, e sendo as 18 horas, do mércores 15 de abril de 2020, procédese a realizar o sorteo público das prazas da especialidade de guitarra eléctrica e piano, por superar a demanda das prazas,

coa presenza de


Beatriz Varela Morales, Directora Técnica do Departamento de Educación do Concello de Santiago; Guillermo Alzugaray Soler, Xefe de Estudos da EMM; Sonia Collazo Romero, Secretaria Técnica da EMM e pais e nais do alumnado da EMM.


Nas especialidades de Clarinete, Violín e Violoncello non é necesario realizar sorteo, quedando as prazas adxudicadas do seguinte xeito:


Especialidade Clarinete: R. V., E. I.

Especialidade Violín: L. G., M.

Especialidade Violín: P. C., J.

Especialidade Violín: I. L., D.

Especialidade Violín: P. D., M.

Especialidade Violoncello: G. S., G.


por solicitar como primeira opción unha especialidade instrumental da que se dispoñían prazas suficientes.


É motivo deste sorteo o feito de que se preinscriben:

  • 4 persoas para cubrir 2 prazas de Guitarra Eléctrica.

  • 9 persoas para cubrir 2 prazas de Piano.

Queda a listaxe de participantes no sorteo, do seguinte xeito:


Especialidade: Guitarra Eléctrica

Nº Sorteo - Apelidos e nome

1 - A. M., I.

2 - C. G., T.

3 - N.G., Z.G.

4 - S. F., G.


Especialidade: Piano

Nº Sorteo - Apelidos e nome

1 - C. H., C.

2 - F. B., I.

3 - F. G., A. I.

4 - H. P.,I.

5 - M. L.,M.

6 - M.C., B.

7 - N. G., E.

8 - P. T.,D.

9 - R. M.,B.


Os criterios seguidos para o sorteo das prazas, dos que previamente se informaron aos asistentes, son:

1.- Adxudícaselle un número a cada un dos solicitantes preinscritos que figuran neste sorteo.

2.- Diante dos presentes realízase o sorteo aplicando a formula ALEATORIO.ENTRE(Ax,Ay) no documento excel onde figura cada inscrito/a cun número asignado.

3.- Procédese a extraer un número en cada especialidade que determina tanto a asignación de prazas como a orde na listaxe de agarda resultante, quedando como resultado do sorteo o seguinte:


Adxudicación das prazas de Guitarra Eléctrica:

Nº 4 - S. F., G.

Nº 1 - A. M., I.

Lista de agarda de Guitarra Eléctrica: por se houbera renuncia da praza:

Nº 2 - C. G., T.

Nº 3 - N.G., Z.G.

Adxudicación das prazas de Piano:

Nº 3 - F. G., A. I.

Nº 4 - H. P.,I.

Lista de agarda de Piano: por se houbera renuncia da praza:

Nº 5 - M. L.,M.

Nº 6 - M.C., B.

Nº 7 - N. G., E.

Nº 8 - P. T.,D.

Nº 9 - R. M.,B.

Nº 1 - C. H., C.

Nº 2 - F. B., I.


Sendo as 18:07 horas, remátase este sorteo público do que dou fe aos efectos oportunos.
Pódese acceder a acta na seguinte ligazón:82 views0 comments
  • Facebook - Círculo Negro
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Negro Círculo
  • YouTube - Black Circle