Matrícula

Música e Movemento 3 a 7 anos (MeM)

Plan de Educación Xeral (PEX) de 8 a 15 anos

Plan de Educación Para Adultos (PEPA) de 16 anos en diante

 

Preinscripción e matricula para o novo alumnado na EMM de Santiago de Compostela curso 2019/20

(Procedemento aprobado en Xunta de Goberno Local o 22 de marzo do 2019)
 

Período de preinscrición do 23 de maio ao 5 de xuño de 2019

 

No caso de haber máis solicitudes que prazas realizarase un sorteo público 11 de xuño de 2019

Exposición pública listas provisionais de admitidos 1ª convocatoria a partir do 12 de xuño de 2019

Período de reclamacións 10 días naturais dende a publicación de admitidos provisionais

Exposición pública da relación definitiva de admitidos a partir do 24 de xuño de 2019

Matrícula para os admitidos do 24 de xuño ao 5 de xullo de 2019

 

1. Os prazos oficiais de preinscrición e matrícula, aprobados pola Xunta de Goberno Local están publicados no taboleiro da EMM e na páxina web do Concello de Santiago (www.santiagodecompostela.gal) e na web da EMM (www.esmucompostela.es), segundo o seguinte procedemento:

 

A) A exposición de prazas vacantes (1ª convocatoria) publicarase o 22 de maio de 2019. Unha vez que o alumnado da EMM renove a súa praza para o curso escolar 2019/20, o centro publicará no seu taboleiro de anuncios o número de prazas vacantes en cada especialidade instrumental e o plan formativo ao que corresponde (Escola de Música Infantil, Plan Educativo Xeral, Plan Educativo para Adultos).

B) Período de preinscrición (do 23 de maio ao 5 de xuño de 2019): As persoas interesadas en matricularse deberán cumprimentar o impreso de preinscrición, que poden descargar da web do Concello, pedila na propia EMM ou directamente no Rexistro Xeral ou Auxiliar do Concello, para unha vez cuberta entregala no Rexistro Xeral ou Auxiliar do Concello nos prazos indicados. Neste momento do proceso NON é necesario achegar ningunha outra documentación. É requisito imprescindible que a persoa solicitante figure empadroada no Concello de Santiago cunha antigüidade mínima de seis meses no momento da preinscrición.

 

No caso de presentar a solicitude de preinscrición a través doutros rexistros ou por correo, deben informar e achegar copia ao enderezo electrónico: info@esmucompostela.es. As prazas adxudicaranse pola seguinte orde:

 

1º Fillos/as do persoal do centro, segundo o indicado no artigo 80 do VI Convenio Colectivo de Empresas de Ensinanza Privada sostidas total ou parcialmente con fondos públicos, que di:

Preferencia de praza en postos escolares.- A preferencia de praza en posto escolar considérase respecto á empresa do traballador, sempre que este teña unha dedicación polo menos igual á metade da xornada laboral anual, para calquera nivel educativo dos alí impartidos e se así o permiten as características propias da empresa.

                                              

2º Empadroados/as no Concello de Santiago con irmáns matriculados actualmente na EMM:

 • Se se dispón de prazas suficientes, realizarase a matrícula directa nos prazos aprobados pola Xunta de Goberno Local.

 • De existir máis solicitudes que prazas, realizarase un sorteo público no Concello de Santiago o 11 de xuño de 2019.

 

3º Empadroados/as no Concello de Santiago:

 • Se se dispón de prazas suficientes na modalidade solicitada, realizarase a matrícula directa nos prazos aprobados pola XGL.

 • De existir máis solicitudes que prazas, realizarase un sorteo público no Concello de Santiago o 11 de xuño de 2019.

Resultado do sorteo e listas de agarda (No caso de ter que realizarse o sorteo público):

 

 • Se se obtén a praza solicitada, a persoa seleccionada debe formalizar a matrícula nos prazos aprobados pola Xunta de Goberno Local.

 • Se non se obtén a praza solicitada, pasará a formar parte dunha lista de agarda onde se establecerá a posición en función do número de entrada asignado no Rexistro Xeral.

 • No caso de non haber prazas vacantes, pode solicitar praza e incorporarse a unha lista de agarda, que terá validez ata o 29 de novembro do 2019.

 

C) Exposición pública das listas provisionais de admitidos en 1ª convocatoria o 12 de xuño de 2019.

 

D) Período de reclamacións: 10 días naturais dende a publicación da lista provisional de admitidos.

 

E) Exposición pública da relación definitiva de admitidos: 24 de xuño de 2019.

 

F) Período de matrícula (do 24 de xuño ao 5 de xullo de 2019):

A matrícula formalizarase na Secretaría da EMM nos prazos indicados. De non formalizarse a matrícula no período correspondente decaerá o dereito á praza obtida (aínda constando o alumno/a na relación definitiva de admitidos) e terase por desistido da solicitude, arquivándose o expediente e non figurando nas listas de agarda.

 

G) Exposición pública de prazas vacantes para a 2ª convocatoria (se é o caso): 3 de setembro de 2019.

 

H) Solicitudes de novo alumnado (2ª convocatoria). Se hai prazas vacantes cubriranse por rigorosa orde de inscrición do 3 de setembro ao inicio do curso escolar (data pendente de aprobación pola Consellería de Educación).

I) O antigo alumnado poderá solicitar praza na mesma especialidade instrumental que cursou, só de existir prazas vacantes, a partir do 30 de novembro de 2019 e só durante un curso escolar.

 

Documentación que deben achegar xunto coa solicitude de matrícula:

 

 • Aquela documentación que indique a Ordenanza de prezos públicos de Santiago como necesaria para beneficiarse das bonificacións ou exencións que se establezan.

 • Anexos 1 e 2 (dispoñibles na EMM, na web do Concello ou no Departamento Municipal de Educación) e autorización de saída do centro no caso dos menores de idade

 • Fotocopia do DNI ou folla do libro de familia onde figura o alumno/a.

 • Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a.

 • Xustificante bancario de ter satisfeito as taxas de matrícula na conta bancaria habilitada a tal efecto (se non se está exento do pago).

 

A EMM rexistrará todas as matrículas con indicación da data de entrada, e o nome do solicitante. Entregarase unha copia á persoa solicitante.

 

A dirección da escola, mediante escrito, enviará ao Departamento de Educación, unha vez rematado o prazo de admisión de novas matrículas, un listado coa relación de solicitudes entregadas dentro e fóra de prazo (se é o caso), indicando nome, DNI, data de rexistro, e a especialidade na que se matricula e procederase á exposición da relación definitiva de matriculados e da lista de agarda, logo da súa aprobación pola Xunta de Goberno Local.

 

Normas xerais:

 • O pagamento realizarase por meses anticipados dentro dos 8 primeiros días de cada mes. A falta de pagamento dunha mensualidade implicará a baixa automática na escola.

 • No suposto de que con posterioridade á presentación da solicitude e antes do primeiro día de clase, o solicitante desistise por escrito do servizo solicitado, procederase á devolución de oficio do importe aboado.

 • As solicitudes de baixa deberán ser presentadas sempre por escrito e antes do día 25 de cada mes na EMM. De non ser así cargarase o recibo correspondente ao mes seguinte.

 • Ás clases só poderán asistir aqueles/as alumnos /as matriculados/as na Escola, que teñan aboado os importes correspondentes ás taxas de matrícula e as mensualidades nos prazos establecidos. Os usuarios que non teñan pagado as cotas correspondentes serán dados de baixa automaticamente.

 • As clases impartiranse nas instalacións da Escola Municipal de Música de Santiago de Compostela (Finca Vista Alegre. Rúa Salvadas, s/n - CP: 15705, Santiago de Compostela) durante o curso escolar, respectando os períodos vacacionais do calendario escolar establecidos pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia no curso escolar.

 • A asistencia ás clases debe ser regular. No caso de ausencias inxustificadas (como máximo 3 por trimestre/materia) ou incumprimento das normas que regula o Proxecto educativo do Centro, a Comisión de Coordinación Pedagóxica tomará as medidas oportunas, incluso a baixa no centro, logo da comunicación e de acordo co Departamento de Educación do Concello de Santiago.

 • A Estrutura e o Plan de estudos pode facer necesaria a flexibilidade nos horarios (reestruturación de grupos, promoción dos niveis de ensino, audicións colectivas,…) polo que poderán ser modificados ao longo do curso, previa comunicación escrita ao Departamento de Educación do Concello de Santiago.

 • En calquera caso, a preferencia por un horario e/ou profesor/a non é un dereito.

 • Só se poderá cambiar de especialidade instrumental por motivos xustificados e previo pedimento razoado por escrito do interesado/a, acompañado do informe do profesor/a, e que deberá ser aprobado pola Comisión de Coordinación Pedagóxica do Centro.

 • Cando un alumno/a non poida acudir a clase, prégase sempre que sexa posible, que se realice a correspondente comunicación  ao centro coa maior antelación posible.

 • Para a comunicación co equipo directivo  e o profesorado da EMM, deberá solicitarse con cita previa.

 • A sinatura do impreso de matrícula conleva a aceptación das normas xerais da Escola Municipal de Música de Santiago de Compostela.

 

Formularios para a formalización da matrícula

Matrícula escola infantil de música: formulario de preinscripción para alumnos de 3 a 7 anos

Matrícula plan de estudos xeral PEX: formulario de preinscripción para alumnos de 8 a 15 anos

Matrícula plan de adultos PEPA: formulario de preinscripción para alumnos maiores de 16 anos

Matrícula escola aberta: formulario de preinscripción para alumnos maiores de 8 anos que estén interesados só en linguaxe musical ou agrupación.

*Nota: Estos formularios deberán ser presentados debidamente cumprimentados no Rexistro Xeral do Concello do 23 de maio ao 5 de xuño. Tamén se poden solicitar estes formularios alí mesmo.

 • Facebook - Círculo Negro
 • Twitter - Black Circle
 • Instagram - Negro Círculo
 • YouTube - Black Circle